Speck e gorgonzola

Ingredienti: Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck, origano
  • Ingredients: pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck, origano
  • Normale 7,00
  • Abbondante 8,50